Tetovo (North Macedonia)

2nd Level IT Support (m/f/d)

(North Macedonia) Tetovo

2nd Level IT Support (m/f/d)

This is what you achieve...

 • Recording incidents and service requests
 • Analyzing for proper prioritization, classification, and provision of initial support
 • Assuming responsibility, monitoring, tracking, and communicating incidents and service requests
 • Informing users and the service desk of incident or service request progress
 • Monitor status and progress of resolution of assigned incidents and service requests
 • Provide resolution and recovery of incidents not assigned to specialized support groups
_________________________________________________________________________________________

 • Запис на инциденти и барања за услуги
 • Анализа за соодветна приоритизација, класификација и обезбедување на почетна поддршка
 • Преземање одговорност, мониторинг, проследување и комуникација на инциденти и барања за услуги 
 • Информирање на корисниците и службата за поддршка за напредокот на инцидентите или барањата за услуги
 • Мониторирање на статусот и напредокот на решавањето на доделените инциденти и барања за услуги
 • Обезбедување на решението и враќањето на инцидентите кои не се доделени на специјализирани групи за поддршка 
__________________________________________________________________________________________

 • Regjistrimi i incidenteve dhe kërkesave për shërbime
 • Analiza për prioritizimin e duhur, klasifikimin dhe ofrimin e mbështetjes fillestare
 • Marrja e përgjegjësisë, monitorimi, përcjellja dhe komunikimi i incidenteve dhe kërkesave për shërbime
 • Informimi i përdoruesve dhe i shërbimit mbështetës për ecurinë e incidenteve ose kërkesave për shërbim
 • Monitorimi i statusit dhe ecurisë së zgjidhjes së incidenteve të caktuara dhe kërkesave për shërbime
 • Sigurimi i zgjidhjes dhe rikuperimit të incidenteve që nuk u janë caktuar grupeve të specializuara mbështetëse

This is what you bring...

 • Education or studies in the field of information technology         
 • ITIL certified
 • Structured approach, ability to work in a team, communication skills
 • IT knowledge in Microsoft Windows Client, Cloud-Services, Windows Server, Monitoring Systems, MS-Office
 • Business fluent Macedonian & English and German skills 
_________________________________________________________________________________________

 • Образование или студии во информатичка технологија и најмалку 5 години професионално искуство во областа на ИТ
 • ITIL сертифициран
 • структуриран пристап, способност за тимска работа, комуникациски вештини
 • ИТ знаење во Microsft Windows Client, Cloud-Services, Windows Server, системи за мониторинг, MS-Office
 • Бизнис-флуентно владеење на македонски и англиски, и германски вештини
_________________________________________________________________________________________

 • Edukimi ose studim në teknologjinë e informacionit dhe të paktën 5 vjet përvojë profesionale në fushën e IT 
 • ITIL i çertifikuar 
 • Qasje të strukturuar, aftësi për të punuar në një ekip, aftësi komunikimi 
 • Njohuri në IT për Microsft Windows Client, Shërbimet në Cloud, Windows Server, Sistemet e Monitorimit, MS-Office
 • Njohuri të mira afariste në gjuhën maqedonase dhe angleze dhe aftësi të gjuhës gjermane

Your Benefits...

 • An exciting and challenging job with a long-term perspective
 • Short decision-making processes 
 • Fast-growing Innovative German Automotive company with a wide range of career opportunities 
 • A young, dynamic and highly motivated team with exceptional team spirit
 • Access to training and qualification in the field of automotive manufacturing and related processes, for example (Internet of Production /Industry 4.0)
 • Regulated working hours
_________________________________________________________________________________________

 • Возбудлива и предизвикувачка работа со долгорочна перспектива
 • Кратки процеси на донесување одлуки
 • Брзо растечка иновативна германска автомобилска компанија со широк спектар на можности за кариера
 • Млад, динамичен и високо мотивиран тим со исклучителен тимски дух
 • Пристап до обуки и квалификации во областа на производство на автомобили и поврзани процеси, како што се (Интернет на производство / Индустрија 4.0)
 • Регулирано работно време
__________________________________________________________________________________________

 • Punë emocionuese dhe sfiduese me një perspektivë afatgjate
 • Proceset e shkurtuara të vendimmarrjes
 • Kompani inovative e veturave gjermane me rritje të shpejtë dhe me një gamë të gjerë mundësish karriere
 • Një ekip i ri, dinamik dhe shumë i motivuar me shpirt të jashtëzakonshëm ekipor 
 • Akses në trajnime dhe kualifikime në fushën e prodhimit të makinave dhe proceseve të lidhura me to, si p.sh. (Interneti i Prodhimit / Industrisë 4.0)
 • Orari i rregulluar i punës

Open positions

Join our Team.

Open positions

Join our Team.