Tetovo (North Macedonia)

FMEA Moderator (m/f/d/)

(North Macedonia) Tetovo

FMEA Moderator (m/f/d/)

This is what you achieve...

 • Compilation, invitation and management of project-related P-FMEA teams
 • Moderation of P-FMEA meetings with CAQ software "Babtec FMEA" as well as documentation
 • Ensuring method conformity (FMEA according to VDA / AIAG)
 • Follow-up of measures within the framework of the FMEA process
 • Permanent close cooperation and exchange with the Aachen plant
 • Incorporation and tracking of "lessons learned" from production and field into existing P-FMEA
 • Maintenance and updating of FMEA's for continuous improvement of series quality
 • Reporting of key figures and adherence to milestones
 • Implementation and maintenance of Q-methods and processes (Automotive Core Tools)
________________________________________________________________________________

 • Составување, поканување и управување со P-FMEA тимови поврзани со проектот
 • Модерација на P-FMEA состаноци со CAQ софтвер „Babtec FMEA“ како и документација
 • Обезбедување усогласеност на методот (FMEA според VDA / AIAG)
 • Следење на мерките во рамките на процесот FMEA
 • Постојана блиска соработка и размена со фабриката во Ахен
 • Вградување и следење на „научените лекции“ од производството и теренот во постоечкиот P-FMEA
 • Одржување и ажурирање на FMEA за постојано подобрување на квалитетот на сериите
 • Известување за клучните личности и придржување до пресвртниците
 • Имплементација и одржување на Q-методи и процеси (Automotive Core Tools)
_________________________________________________________________________________

 • Mbledhja, ftesa dhe menaxhimi i ekipeve të P-FMEA në lidhje me projektin
 • Moderimi i takimeve P-FMEA me softuerin CAQ "Babtec FMEA" si dhe dokumentacionin
 • Sigurimi i përputhshmërisë së metodës (FMEA sipas VDA / AIAG)
 • Monitorimi i masave në kuadër të procesit FMEA
 • Bashkëpunim dhe shkëmbim i vazhdueshëm i ngushtë me fabrikën në Aachen
 • Përfshirja dhe gjurmimi i "mësimeve të nxjerra" nga prodhimi dhe terreni në P-FMEA ekzistuese
 • Ruajtja dhe përditësimi i FMEA për përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së grupit
 • Njoftimi i personave kyç dhe respektimi i pikave të rëndësishme
 • Zbatimi dhe mirëmbajtja e Q-metodave dhe proceseve (Automotive Core Tools)

This is what you bring...

 • Dipl. Ing. / Master, Technician in the field of mechanical engineering, process engineering or comparable
 • At least 5 years of professional experience in the field of quality in the automotive business
 • At least 3 years of experience with CAQ FMEA software such as APIS IQ-FMEA or Babtec FMEA
 • At least 2 years of practical experience as an FMEA moderator in the automotive sector
 • Knowledge of Automotive Core Tools (Ishikawa, APQP, PPAP, SPC...)
 • Mastery of MS Office applications
 • Entrepreneurial and strong analytical mindset
 • Distinct ability to work in a team
 • High technical understanding and fast comprehension skills
 • Cost and responsibility awareness
 • Willingness to travel internationally
 • Fluent in written and spoken English
____________________________________________________________________________________

 • Дипл. Инг. / Магистер, техничар во областа на машинството, процесно инженерство или споредливо
 • Најмалку 5 години професионално искуство во областа на квалитетот во автомобилската дејност
 • Најмалку 3 години искуство со CAQ FMEA софтвер како APIS IQ-FMEA или Babtec FMEA
 • Најмалку 2 години практично искуство како FMEA модератор во автомобилскиот сектор
 • Познавање на автомобилски основни алатки (Ishikawa, APQP, PPAP, SPC...)
 • Совладување на MS Office апликации
 • Претприемачки и силен аналитички начин на размислување
 • Посебна способност за тимска работа
 • Високо техничко разбирање и брзо разбирање
 • Свесност за трошоците и одговорноста
 • Подготвеност за меѓународно патување
 • Одлично говорен и писмен англиски јазик
______________________________________________________________________________________

 • Dipl. Ing. / Master, teknik në fushën e inxhinierisë mekanike, inxhinierisë së procesit ose të krahasueshme
 • Të paktën 5 vite përvojë profesionale në fushën e cilësisë në industrinë e automobilave
 • Të paktën 3 vjet përvojë me softuerin CAQ FMEA si APIS IQ-FMEA ose Babtec FMEA
 • Të paktën 2 vite përvojë praktike si FMEA moderator në sektorin e automjeteve
 • Njohuri të mjeteve bazë të automjeteve (Ishikawa, APQP, PPAP, SPC...)
 • Zotërim i aplikacioneve MS Office
 • Aftësi sipërmarrëse dhe aftësi të fortë analitike
 • Aftësi të veçanta për punë ekipore
 • Kuptim i lartë teknik dhe mirëkuptim i shpejtë
 • Ndërgjegjësim për kostot dhe përgjegjësinë
 • Gatishmëri për të udhëtuar jashtë vendit
 • Zotërim të shkëlqyer te gjuhës angleze në të folur dhe të shkruar 

Your Benefits...

 • An exciting and challenging job with a long-term perspective
 • Short decision-making processes 
 • Fast-growing Innovative German Automotive company with a wide range of career opportunities 
 • A young, dynamic and highly motivated team with exceptional team spirit
 • Access to training and qualification in the field of automotive manufacturing and related processes, for example (Internet of Production /Industry 4.0)
 • Regulated working hours
_______________________________________________________________________________________

 • Возбудлива и предизвикувачка работа со долгорочна перспектива
 • Кратки процеси на донесување одлуки
 • Брзо растечка иновативна германска автомобилска компанија со широк спектар на можности за кариера
 • Млад, динамичен и високо мотивиран тим со исклучителен тимски дух
 • Пристап до обуки и квалификации во областа на производство на автомобили и поврзани процеси, како што се (Интернет на производство / Индустрија 4.0)
 • Регулирано работно време
________________________________________________________________________________________

 • Punë emocionuese dhe sfiduese me një perspektivë afatgjate
 • Proceset e shkurtuara të vendimmarrjes
 • Kompani inovative e veturave gjermane me rritje të shpejtë dhe me një gamë të gjerë mundësish karriere
 • Një ekip i ri, dinamik dhe shumë i motivuar me shpirt të jashtëzakonshëm ekipor
 • Akses në trajnime dhe kualifikime në fushën e prodhimit të makinave dhe proceseve të lidhura me to, si p.sh. (Interneti i Prodhimit / Industrisë 4.0)
 • Orari i rregulluar i punës


Open positions

Join our Team.

Open positions

Join our Team.