Tetovo (North Macedonia)

Accountant (m/f/d)

(North Macedonia) Tetovo

Accountant (m/f/d)

This is what you achieve...

 • Independent execution of accounts receivable, accounts payable and fixed asset accounting according to local GAAP and IFRS 
 • Responsibility for inventory (reconciliation HB and NB, valuation, WERE account, various evaluations)
 • Preparation of provisions, accruals and deferrals and preparation of the fixed assets schedule, intercompany reconciliation incl. invoicing OK
 • Processing of taxes incl. turnover taxes, recapitulative statements (ZM)
 • Preparation of monthly financial statements according to local GAAP and IFRS
 • Preparation of annual financial statements according to local GAAP and IFRS
 • Preparation of statistics and evaluations
 • Reporting of monthly financial statements according to local GAAP and IFRS
_______________________________________________________________________________
 • Самостојно извршување на сметки на дебитори, сметки на кредитори и сметки на основни средства според локалните GAAP и IFRS
 • Одговорност за инвентори (совпаѓање, споредба HB и NB, вредност, сметка WERE, различни оценки)
 • Подготовка на резервации, акумулации и одложувања и подготовка на распоред за основни средства, меѓукомпаниско усогласување вкл. Фактурирање.
 • Обработка на даноци вкл. даноци на промет, рекапитулациони изјави (ZM)
 • Подготовка на месечни финансиски извештаи според локалните GAAP и МСФИ
 • Подготовка на годишни финансиски извештаи според локални GAAP и МСФИ
 • Подготовка на статистика и проценки
 • Известување за месечни финансиски извештаи според локални GAAP и МСФИ
_______________________________________________________________________________

 • Ekzekutimi i pavarur i llogarive të arkëtueshme, llogarive të pagueshme dhe llogarive të aktiveve fikse sipas GAAP dhe SNRF lokale
 • Përgjegjësia për inventory (përputhje, krahasimHB dhe NB, vlera, llogaria WERE, vlerësime të ndryshme)
 • Përgatitja e rezervave, akumulimeve dhe shtyrjeve dhe përgatitja e planit për asetet fikse, dakordim dhe procesim me interkompani. Faturimi.
 • Përpunimi tatimor përfshirë, taksat e shitjes, pasqyrat e rikapitullimit (ZM)
 • Përgatitja e pasqyrave financiare mujore sipas GAAP dhe IFFRS vendore
 • Përgatitja e pasqyrave financiare vjetore sipas GAAP dhe IFFRS vendore
 • Përgatitja e statistikave dhe vlerësimeve
 • Raportimi i pasqyrave financiare mujore sipas GAAP dhe IFFRS locale

This is what you bring...

 • Qualification as an accountant
 • Several years of professional experience (>5 years) in the accounting department of a manufacturing company
 • Very good knowledge of preparing financial statements
 • Good knowledge of commercial and tax law
 • good knowledge of MS Office (especially MS Excel), LucaNet or other consolidation tools
 • good knowledge of Dynamics 365 or knowledge of another common ERP system (e.g. SAP/R3 FI/CO)
 • Good written and spoken English
_________________________________________________________________________________

 • Квалификации сметководител
 • Неколкугодишно професионално искуство (>5 години) во сметководствено одделение на производствена компанија
 • Одлично познавање на припрема на финансиски извештаи
 • Добро познавање на комерцијално и даночно право
 • Добро познавање на MS Office (особено MS Excel), LucaNet или други алатки за консолидација
 • Добро познавање на Dynamics 365 или познавање на друг систем за управување со ресурси (ERP), како на пример SAP/R3 FI/CO
 • Добро писмено и говорено англиски

_________________________________________________________________________________

 • Kontabilist i kualifikuar
 • Disa vite përvojë profesionale (> 5 vjet) në departamentin e kontabilitetit të një kompanie prodhuese
 • Njohuri të shkëlqyera të përgatitjes së pasqyrave financiare
 • Njohuri të mira të ligjit komercial dhe tatimor
 • Njohuri të mira të MS Office (veçanërisht MS Excel), LucaNet ose mjete të tjera konsolidimi
 • Njohuri të mira të Dynamics 365 ose njohuri të një sistemi tjetër ERP si SAP/R3 FI/CO
 • Nivel i mirë i gjuhës angleze, në te shkruar dhe në të folurit.

Your Benefits...

 • An exciting and challenging job with a long-term perspective
 • Short decision-making processes 
 • Fast-growing Innovative German Automotive company with a wide range of career opportunities 
 • A young, dynamic and highly motivated team with exceptional team spirit
 • Access to training and qualification in the field of automotive manufacturing and related processes, for example (Internet of Production /Industry 4.0)
 • Regulated working hours
___________________________________________________________________________
 • Возбудлива и предизвикувачка работа со долгорочна перспектива
 • Кратки процеси на донесување одлуки
 • Брзо растечка иновативна германска автомобилска компанија со широк спектар на можности за кариера
 • Млад, динамичен и високо мотивиран тим со исклучителен тимски дух
 • Пристап до обуки и квалификации во областа на производство на автомобили и поврзани процеси, како што се (Интернет на производство / Индустрија 4.0)
 • Регулирано работно време
___________________________________________________________________________
 • Punë emocionuese dhe sfiduese me një perspektivë afatgjate
 • Proceset e shkurtuara të vendimmarrjes
 • Kompani inovative e veturave gjermane me rritje të shpejtë dhe me një gamë të gjerë mundësish karriere
 • Një ekip i ri, dinamik dhe shumë i motivuar me shpirt të jashtëzakonshëm ekipor
 • Akses në trajnime dhe kualifikime në fushën e prodhimit të makinave dhe proceseve të lidhura me to, si p.sh. (Interneti i Prodhimit / Industrisë 4.0)
 • Orari i rregulluar i punës

Open positions

Join our Team.

Open positions

Join our Team.