Tetovo (North Macedonia)

Commodity Buyer (Indirect) (m/f/d)

(North Macedonia) Tetovo

Commodity Buyer (Indirect) (m/f/d)

This is what you achieve...

 • Procurement of goods, products and services within the defined area of responsibility
 • Data maintenance in ERP System / Master data maintenance and archiving
 • Supplier selection and support and negotiations
 • Tendering, examination and comparison of offers
 • Conclusion of contracts with suppliers
 • Order processing 
 • Complaint Management
 • Invoice clarification
 • Cooperation with internal departments
________________________________________________________________________________

 • Одржување на податоци во ERP систем / владетел за одржување и архивирање на податоци
 • Избор и поддршка на добавувачи и преговори
 • Тендерирање, испитување и споредба на понудите
 • Склучување договори со добавувачи
 • Обработка на нарачки
 • Управување со приговори
 • Појаснување на фактураи
 • Соработка со внатрешни сектори
________________________________________________________________________________

 • Prokurimi i mallrave, produkteve dhe shërbimeve brenda fushës së përcaktuar të përgjegjësisë
 • Mirëmbajtja e të dhënave në sistemin ERP/kontrollues për mirëmbajtjen dhe arkivimin e të dhënave
 • Përzgjedhja dhe mbështetja e furnitorëve dhe negociatave
 • Tenderimi, shqyrtimi dhe krahasimi i ofertave
 • Lidhja e kontratave me furnitorët
 • Përpunimi i porosive
 • Menaxhimi i ankesave
 • Sqarimi i faturave
 • Bashkëpunimi me departamentet e brendshme

This is what you bring...

 • 2 years of professional experience in a procurement position.
 • Knowledge of the procurement processes
 • Strong knowledge of MS Office systems and ERP systems
 • Proficient in Macedonian and English language, both written and spoken
 • Reliability, confidentiality and initiative
 • Assertiveness and flexibility
____________________________________________________________________________

 • Познавање на процесите на набавка
 • Силно познавање на MS Office системи и ERP системи
 • Познавање на македонски и англиски јазик, и писмен и говорен
 • Сигурност, доверливост и иницијативност
 • Самоувереност и флексибилност
____________________________________________________________________________

 • Njohuri për proceset e prokurimit
 • Njohuri të forta të sistemeve MS Office dhe sistemeve ERP
 • Njohuri të gjuhës maqedonase dhe angleze, të shkruar dhe të folur
 • Siguri dhe iniciativë
 • Besim dhe fleksibilitet


Your Benefits...

 • An exciting and challenging job with a long-term perspective
 • Short decision-making processes 
 • Fast-growing Innovative German Automotive company with a wide range of career opportunities 
 • A young, dynamic and highly motivated team with exceptional team spirit
 • Access to training and qualification in the field of automotive manufacturing and related processes, for example (Internet of Production /Industry 4.0)
 • Regulated working hours
___________________________________________________________________________

 • Возбудлива и предизвикувачка работа со долгорочна перспектива
 • Кратки процеси на донесување одлуки
 • Брзо растечка иновативна германска автомобилска компанија со широк спектар на можности за кариера
 • Млад, динамичен и високо мотивиран тим со исклучителен тимски дух
 • Пристап до обуки и квалификации во областа на производство на автомобили и поврзани процеси, како што се (Интернет на производство / Индустрија 4.0)
 • Регулирано работно време
___________________________________________________________________________

 • Punë emocionuese dhe sfiduese me një perspektivë afatgjate
 • Proceset e shkurtuara të vendimmarrjes
 • Kompani inovative e veturave gjermane me rritje të shpejtë dhe me një gamë të gjerë mundësish karriere
 • Një ekip i ri, dinamik dhe shumë i motivuar me shpirt të jashtëzakonshëm ekipor 
 • Akses në trajnime dhe kualifikime në fushën e prodhimit të makinave dhe proceseve të lidhura me to, si p.sh. (Interneti i Prodhimit / Industrisë 4.0)
 • Orari i rregulluar i punës

Open positions

Join our Team.

Open positions

Join our Team.