Tetovo (North Macedonia)

Plant Director (m/f/d)

(North Macedonia) Tetovo

Plant Director (m/f/d)

This is what you achieve...

 • Manage e.GO MicroFactory in North Macedonia, overseeing Body Shop, Exterior, and Final Assembly areas, ensuring a safe and efficient workspace.
 • Implement and refine manufacturing and business processes according to e.GO group guidelines, focusing on continuous improvement.
 • Provide disciplinary leadership to MicroFactory employees, fostering a positive work environment, and ensuring high employee satisfaction and performance.
 • Ensure top-quality, productive, and reliable production while adhering to economic criteria, actively monitoring and adjusting key performance indicators.
 • Contribute to budget preparation and personnel planning, managing costs effectively while maintaining product quality.
 • Responsible for continuous optimization of processes
 • Keep Management and Headquarter, informed of plant performance, challenges, and successes through regular reports and updates.
 • Consistent cost management with simultaneous assurance of product quality based on the specified key figures. Report to the Management and the Headquarter in Aachen (GER)
 • Drive the adoption of new processes and methods, including lean management and Industry 4.0 practices, to enhance productivity.
 • Develop and implement strategies for efficient material, equipment, consumables, and employee resource utilization to minimize waste and maximize efficiency.
 • Identify interdepartmental coordination needs and collaborate closely with other teams to ensure seamless operations and decision-making.
 • Foster professional growth and development of team members through coaching, training, and development activities. Conduct performance appraisals and implement improvement plans as needed
_____________________________________________________________________________________________________________

 • Управување со e.GO MicroFactory во Северна Македонија, надгледувајќи ги областите на Body Shop, надворешноста и завршното склопување, обезбедувајќи безбеден и ефикасен работен простор.
 • Спроведување и усовршување на производните и деловните процеси според упатствата на групата e.GO, фокусирајќи се на постојано подобрување.
 • Обезбедување и дисциплинско водство на вработените во MicroFactory, поттикнувајќи позитивна работна средина и обезбедувајќи високо задоволство и перформанси на вработените.
 • Обезбедување на висококвалитетно, продуктивно и доверливо производство, придржувајќи се до економските критериуми, активно следејќи ги и прилагодувајќи ги клучните индикатори за изведба.
 • Придонесување за подготовка на буџетот и планирање на персоналот, ефикасно управувајќи ги трошоците додека го одржувате квалитетот на производот.
 • Одговорност за континуирана оптимизација на процесите
 • Информирање на раководството и седиштето за перформансите на фабриката, предизвиците и успесите преку редовни извештаи и ажурирања.
 • Конзистентно управување со трошоците со истовремено обезбедување на квалитетот на производот врз основа на наведените клучни бројки. Извештај до менаџментот и седиштето во Ахен (ГЕР)
 • Да се поттикне усвојувањето на нови процеси и методи, вклучително и практики за посно управување и индустрија 4.0, за подобрување на продуктивноста.
 • Развивање и спроведување стратегии за ефикасни материјали, опрема, потрошен материјал и искористување на ресурсите на вработените за да се минимизира отпадот и да се зголеми ефикасноста.
 • Идентификувањето на потребите за меѓуресорска координација и тесно соработување со другите тимови за да обезбедите непречено работење и донесување одлуки.
 • Поттикнување на професионалниот раст и развој на членовите на тимот преку тренинг, обука и развојни активности. Спроведуваљњ проценки на перформансите и спроведете планови за подобрување по потреба.
_____________________________________________________________________________________________________________

 • Menaxhimi i MicroFactory e.GO në Maqedoninë e Veriut, mbikëqyrja e Body Shop, zonat e jashtme dhe ato përfundimtare të montimit, duke siguruar një hapësirë pune të sigurt dhe efikase.
 • Zbatimi dhe përmirësimi i proceseve të prodhimit dhe biznesit sipas udhëzimeve të grupit e.GO, duke u fokusuar në përmirësimin e vazhdueshëm.
 • Siguri dhe disiplinim i punonjësve të MicroFactory, duke nxitur një mjedis pune pozitiv dhe duke siguruar kënaqësi dhe performancë të lartë të punonjësve.
 • Sigurimi i prodhimit me cilësi të lartë, produktiv dhe të besueshëm, respektimi i kritereve ekonomike, monitorimi dhe rregullimi aktiv i treguesve kyç të performancës.
 • Kontribuim në përgatitjen e buxhetit dhe planifikimin e stafit, duke menaxhuar në mënyrë efektive kostot dhe duke e ruajtur cilësinë e produktit.
 • Përgjegjësia për optimizimin e vazhdueshëm të procesit
 • Mbajtja e menaxhimit dhe qendres për te informuar në lidhje performancën, sfidat dhe sukseset e fabrikës përmes raporteve dhe përditësimeve të rregullta.
 • Menaxhimi i qëndrueshëm i kostos duke siguruar cilësinë e produktit bazuar në shifrat kryesore të specifikuara. Raportim tek menaxhmenti dhe tek qendra në Aachen (GER)
 • Të inkurajojë adoptimin e proceseve dhe metodave të reja, duke përfshirë praktikat e menaxhimit të dobët dhe Industrinë 4.0, për të përmirësuar produktivitetin.
 • Zhvillim dhe zbatim të strategjive për materiale efiçente, pajisje, materiale harxhuese dhe shfrytëzimin e burimeve të punonjësve për të minimizuar mbeturinat dhe për të rritur efikasitetin.
 • Identifikim i nevojave për koordinim ndër-departamental dhe bashkëpunimi i ngushtë me ekipet e tjera për të siguruar funksionim të qetë dhe vendimmarrje.
 • Inkurajim të rritjes dhe zhvillim profesional të anëtarëve të ekipit nëpërmjet stërvitjes, trajnimit dhe aktiviteteve zhvillimore. Vlerësime të performancës dhe zbatim plane për përmirësim sipas nevojës.

This is what you bring...

 • Completion of a technical degree/training with very good business knowledge and several years of experience in managing a production area at OEM level, knowledge of automation technology an advantage. 
 • Extensive knowledge and application experience of modern management methods in production and logistics
 • Ability to innovate and results-oriented approach coupled with communication skills at all levels
 • Practical experience in change management and a strong hands-on mentality
 • A high level of commitment and assertiveness
 • Very good Macedonian and business fluent English skills
_____________________________________________________________________________________________________________

 • Комплетирана техничка диплома/обука со многу добро деловно познавање и неколкугодишно искуство во управување со производствена област на OEM ниво, познавање на технологија за автоматизација предност.
 • Големо познавање и примена на искуство на современи методи на управување во производството и логистиката
 • Способност за иновации и пристап ориентиран кон резултати заедно со комуникациски вештини на сите нивоа
 • Практично искуство во управувањето со промените и силен практичен менталитет
 • Високо ниво на посветеност и самоувереност
 • Многу добро познавање на македонски јазик и бизнис англиски јазик
_____________________________________________________________________________________________________________

 • Diplome/trajnimi teknik me njohuri shumë të mira biznesi dhe përvojë disa vjeçare në menaxhimin e një zone prodhimi në nivel OEM. Njohja e teknologjisë së automatizimit një avantazh.
 • Njohuri të gjera dhe përvojë të aplikimit të metodave moderne të menaxhimit në prodhim dhe logjistikë
 • Aftësi për të inovuar dhe qasje të orientuar drejt rezultateve së bashku me aftësi komunikimi në të gjitha nivelet
 • Përvojë praktike në menaxhimin e ndryshimeve dhe një mentalitet i fortë praktik
 • Niveli i lartë i përkushtimit dhe vetëbesimit
 • Njohuri shumë të mira të gjuhës maqedonase dhe të anglishtes afariste

Your Benefits...

 • An exciting and challenging job with a long-term perspective
 • Short decision-making processes 
 • Fast-growing Innovative German Automotive company with a wide range of career opportunities 
 • A young, dynamic and highly motivated team with exceptional team spirit
 • Access to training and qualification in the field of automotive manufacturing and related processes, for example (Internet of Production /Industry 4.0)
 • Regulated working hours
_____________________________________________________________________________________________________________

 • Bозбудлива, разновидна и предизвикувачка работa
 • Млад, динамичен и високо мотивиран тим
 • Кратки процеси на донесување одлуки и самостојна работa
 • Програма за патување во Германија
​_____________________________________________________________________________________________________________

 • Punë emocionuese, të larmishme dhe sfiduese
 • Ekipi i ri, dinamik dhe shumë i motivuar
 • Procesi i shkurtër i vendimmarrjes dhe puna e pavarur
 • Program udhëtimi në Gjermani

Open positions

Join our Team.

Open positions

Join our Team.